Шу және оның адам ағзасына әсері

1.Нұрла Жаннұр:Презентация

2

2.Аспандиярова Айкөркем:Шудың адам ағзасына әсері

Шудың әсерінен ағзада пайда болатын симптомдар кешенін шу ауруы ретінде анықтайды.

«Шу ауруы» бұл ОЖЖ мен есту анализаторы басым зақымданатын ағзаның жалпы ауруы, шудың әсерінен пайда болатын клиникалық көріністері арнайы (есту мүшесіндегі өзгерістер) және арнайы емес (басқа мүшелер мен жұйелердегі өзгерістер) болып бөлінеді.

Шудың есту қызметіне әсерінің нәтижесі кәсіптік естуінің төмендеуі және кереңдік болып табылады.

Шудың әсерінен пайда болатын арнайы емес өзгерістердің ішінен ОЖЖ, ЖТЖ, жыныс мүшелері жүйесіндегі, көру мүшелері жүйесіндегі, вестибулярлық аппаратттағы, асқорыту жүйесіндегі өзгерістерді айтуға болады.

Шу ауруына тән ерекшеліктер, есту функциясының зақымдануынан едәуір бұрын дамитын астеновегативтік және астеноневроздық синдромдар түріндегі зақымданулар.

 3.Болат Бағила: Шудан қорғау.

Биологиялыққ әсерiн ескере отырып, шуды» гигиеналық нормативтерi қарастырылған. Олар шуды» қарќындылығы, жиiлiгi және оны» сипаты, уақыт бірлігіндегі тербелістері бойынша жіктелген. Нормативтері «Предельно допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных здании и на территориях жилой застройки» СанПиН N3.01.035-97 құжатында көрсетiлген.

Шудан қорғау. Бұрынғы жылдарда шу гигиеналық мәселе ретінде қарастырылмаған. Сондыєтан тұрғын бөлмелердегі шуды» рұқсат етiлген деңгейіне санитарлық нормалар тек 1960 жылы Эрисман атындағы Мәскеудi» гигиена институтында жасалған. 1977 жылдан бастап «Защита от шума» ҚНменЕ, ал 1997 жылы Қазақстанда ҚР N3.01.035-97 «Предельно допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных здании и на территории жилой застройки» СанПиНі қабылданған. Оған қоса «Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по контролю за выполнением указанных санитарных правил» құжаты жасалған.

Шуға қарсы шаралар 3 бағытта жүргiзiледi: шуды» көзiне бағытталған шаралар – инженерлiк-техникалық және ұйымдастырушы-әкімшіліктік шараларға негiзделедi, шудың таралу жолына бағытталѓан шаралар – шығу көзiнен қорғау обьектiсiне дейiн (көбiнесе қала құрылысы және құрылыс-акустикалық әдiстер), шудан қорғау обьектiсiнi» көзiндегі шаралар (қоршаушы конструкцияларды дыбыс изоляциялау және жоспарлау шаралары).

4.Шал Әміре:Елді мекен орындарында және тұрғын және қоғамдық ғимараттар бөлмелерінде шу тәртібін гигиеналық бағалау.

Шуды гигиеналық бағалау үшін міндетті  түрде келесі өлшеу аспаптарын қолдану қажет: шумомер, спектр анализаторы, ал арнайы жағдайда шуды өздігінен жазатын, дозиметрлер қолданылады.Шумомер арқылы дыбыс қысымының деңгейін және диапазон жиілігі 63-8000 Гц аралығындағы октавалық жолақта децибелде (дБ) және дыбыс деңгейін децибел А-мен (дБА) өлшейді.Шумомер құрылымы ГОСТ17187-81 «Шумомеры.Общие технические требование» құжатынында берілген.

Отандық аспаптардан едәуір кең таралған «Шум-1ң», «ВШВ-003ң», АШ-2Мң» шумомерлері. Ал шет елдік аспаптардан «Брюль және Кьерн» фирмасының 1613 (Дания) октавалық сүзгісі бар 2204 типтегі шумомері, сондай-ақ ОҒ-101 (ГДР) октавалық сүзгісі бар PSI-202 шумомері қолданылады.

Кез-келген констукциядағы шумомер үш негізгі түйіні бар:қабылдағыш-түзуші, күшейткіш,өлшегіш құрылымы бар блок-схемадан тұрады.Дыбыс деңгейін  (дБА) өлшеу кезінде А сипттамасы қолданылады, ал октавалық жолақта дыбыс деңгейін өлшеу кезінде сүзгі қолданылады.S сипаттамасы шумомерді тұрақты және басқа да шу түрлерін орталықтандыру кезінде қояды, ал I сипаттамасына шудың импульстік деңгейін өлшеу үшін қояды.F сипаттамасы уақыт бойынша тербеліп тұратын шуды өлшеу кезінде қолданылады.

ИВШ-1 аспабы дыбыс деңгейін, дыбыс қысымын, сондай-ақ вибрация параметрлерін өлшеу үшін арналған.Аспап алу жүруне ыңғайлы, қоректену көзіне «Марс» типті 8 элемент немесе 220В болатын қуаттылығы электр торабы жатады.

Шу деңгейін өлшеу үшін, аспаптың алдыңғы панелін келесі жағдайға қою қажет:«Бөлгіш-1» — 80, «Бөлгіш-11»-40, «Өлшегіш тегі» — «Лин». «тумблер» — дыбыс.Егер де өлшеу кезінде аспаптың стрелкасы шкаланың сол жағында болатын болса, оны «Бөлгіш-1» қосқышын өзгертеді.Аспап өлшегіш бойынша көрсеткіштерді алып, аспаптың шкаласында көрсетілген «Бөлгіш -1», «Бөдгіш-11» қосқышы бойынша көрсеткіштерін қосады.

3

5.Нұрла Жаннұр:Криптограмма

4

 

6.Талапбаева Назерке:Источники шума и их шумовых характеристики

Основными источниками шума внутри зданий и сооружений различного  назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины , механизмы, средства транспорта и другое оборудование.

Состав шумовых характеристик и методы их определения для машин, механизмов, средств  транспорта и другого оборудования установлены ГОСТ 8.055-73, а значения их шумовых характеристик следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-76

Основные источники шума систем вентиляции с механическим побуждением, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, газодинамических установок и внешних шумов в городах, поселках и сельских населенных пунктах и указания по определению их шумовых харктеристик приведены соответственно в разделах 8, 9 и 10 настоящих норм.

 7.Тәттіғалиева Айша:Нормы допустимых уровней шума

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках  следует считать уровни звукового давления L в дБ  в октавных полосах частот со среднегометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц

Нормируемыми параметрами колеблющегося во времени шума в расчетных точках следует считать  эквивалентные уровни звукового L экв в дБА.

Нормируемыми параметрами прерывистого и импулсного шума расчетных точках следует считать эквивалентные уровни звукового давления Lэкв в дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими  частотами 63, 125,500, 1000, 2000, 4000, 8000  Гц.

8. Суранчиева Гулзат: проведение оценки уровня транспортного шума инструменталным методом.

1. Перед началом измерение  стрелку шумомера  ВШВ-003 с помощю корректора совместил с крайней левой риской шкалы. Переключатель «род работы » устоновил в положения «контр. питания». При этом  сигнальная лампа мигает, а стерлка показывающего прибора находится в секторе «Батарея».

2. Правилно провел калибровку прибора. Микрофон с капсулом и штекером вставил в гнездо «калибр». Переключатели  на передней панели прибора устоновил в положения: «делитель1» -40,  «делитель 2»- 40, «род измерения» ЛИН, «род работы» — F,  тумблер – звук. Переменным резистором, расположено над надписью «звук» , добился совмещения стрелки прибора с красной риской, обозначенной цифрой 7.

3.  Правилно измерил уровни шума. На передней панели прибора устоновил следущие положения : «делитель1» -80,  «делитель 2»- 40, «род измерения» ЛИН, «род работы» — F,  тумблер – звук. В случае нахождения стрелки  в левой части шкалы перевел ее в правую,  изменением положения переключателя «делитель1», а затем «делитель 2». Снял показания, сумируя показания переключателей «делитель1», «делитель 2» и на шкале прибора. Правилно определил точки измерения уровней шума.

9. Рысбекова Улту : Ребус

5

 

10. Ергешбаева Раушан: Noise.

Noise (from the hygienic point of view) is a complex of randomly being combined sounds of various frequency and the intensity which is  adversely influencing a human body.

Noise (from the acoustic point of view) are mechanical wave fluctuations of particles of the elastic environment with the  small amplitudes arising under the influence of any arising force.

Noise, being an all – biological irritant, affects all bodies and systems , causing various physiological changes. The factors burdening action of noise: the compelled position of  body, neuroemotional  pressure, vibration, adverse meteorological factors, influence of a dust, toxis substances.

11. Базаргалиева Токжан  :Noise and its influence on a human body.

Influence of noise on health of the person can be various — from simple irritation to serious pathological diseases of all internal and systems. First of all the hearing of the person, of course, suffers. Level of loudness and frequency of sound effects directly influences relative deafness development. The illness develops gradually therefore it is necessary to protect itself from this irritant beforehand. Because of a strong high-frequency sound in auditory organs there are pathological and irreversible changes.

Harmful effects of noise aren’t limited to influence only on organs of hearing. The raised noise irritant negatively influences nervous system of the person, is warm – vascular system, causes strong irritation. The increased noise can become the reason of sleeplessness, fast exhaustion, aggression, to influence reproductive function and to promote serious frustration of mentality.

If to consider the factors influencing health of the person in the large cities, noise possesses almost the most important negative impact on human health. For protection against harmful effects of noise it is necessary to regulate strictly its duration, spectral structure, intensity and other characteristics. This purpose also costs before sanitarno – hygienic establishments.

It is a pity, but today because of negative influence of the noise irritant, many people ask for the help in medical institutions, buy drugs. And these diseases not only nervous character, noise promotes development and other serious diseases.

It is possible to call admissible noise level what has no negative impact on physiological functions of a human body. If noise causes irritation, a headache and hearing deterioration, it is necessary to fight against it. Houses to put sound insulation, on a workplace to check level of a noise irritant and to address to the enterprise management, and also the Internet drugstore will help to deliver quickly preparations from a headache to the house.

12.Базарғалиева Тоқжан:Поле чудес

7a

7

12. Нагыметова Нургуль: Sound level meter

This is sound level meter or sound level measurement an arrow of a sound

Meter os VShV-003 by means of the proofreader combined from an extreme left risky scale. The “work soft” swith established in the situation “control on”. Thus the alarm lamp blinks and the arrow of the showing device is in sectors “battery”.

Correctly corried out device calibration. The microphone with capcule and the plug inserted “caliber” into a nest. Swithches on the forward panel of the device the “divider-1-40”, established in the provisions “divider-2-40” a measurement sort “lean”, a “work soft” – “F” the toggle-switch “sound”. The variable resister located over an inscription “sound”, achieved combination of an arrow of the device with 7 red lights.

I took summarizing indications of swithched “divider-1”, “divider-2” and on a device scale. Correctly I defined points of measurement of noise levels.

13. Ергешбаева Раушан : Сөзжұмбақ

8

9

 

Презентация