ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕН ФАРМАЦИЯДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ КАФЕДРАСЫ

№ 14018794 от 12.12.2014 г. и ГОСО РК (ГОСО РК 1.4.002-2012,

«Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг» кафедрасы С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-де бұйрық №23 28.08.2007ж ҚР БҒМ  № 14018794 от 12.12.2014 ж.және ҚРМЖБС1.4.002-2012лицензиясына негізделіп келесі, мамандық бойынша түлектер дайындалып, шығарылуда.

5В050700 – Менеджмент (менеджмент бакалавр)

орта білім базасы негізінде (күндізгі оқу бөлімі) -4 жыл

жоғарғы білім базасы негізінде – (күндізгі қашықтықтан оқыту технологиясы) -2 жыл

5В050700 – Менеджмент мамандығының бакалавр түлектеріне – бакалавр менеджмент академиялық дәрежесі беріледі.

Бизнес және кәсіпкерлік, қаржылы-банктік жүйе, денсаулық сақтау мен фармация жүйесі, экономика секторы, бітіруші түлектердің мамандандырылған қызметтері болып табылады.

Мамандандырылған қызметтердің функциясына төмендегілер жатқызылады:

— басқару мен өндірісті дамытуды жоспарлаудың негізгі бағыттары;

— өндіріс  объектісінің құрылымынреттеу және құрамын басқару, өндіріс аппараттарын орналастыру тиімділігін реттеу;

—  персонал мотивациясы және оны еңбекте қолдану;

—  басқару қызметін бақылау.

2009 жылы 6N1101 – Медицина (Қоғамдық денсаулық сақтау. Денсаулықты басқару) мамандығы бойынша алғашқы бітіруші түлектер болып,  магистранттар  болды. 2009 жылдың қыркүйегінде6N1101 – Медицина мамандығы қайтадан «Саясат және денсаулықты басқару» кафедрасына берілді де,«Философия, саясаттану, әлеуметтанужәне құқық негіздері» кафедрасы құрамындағы «Құқық негіздері» секциясы «Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг» кафедрасына ауыстырылды.

Кафедра құрылған күнінен бастап, мамандық бойынша келесі түлектер бітіріп шықты:

2007-08 оқу жылында  – 127 адам.

2008-09 оқу жылында  – 91 адам, оның ішінде  –14 магистрантар.

2009-10 оқу жылында  – 169 адам.

2010-11 оқу жылында – 153 адам.

2011-12 оқу жылында – 313 адам.

2012-13 оқу жылында – 55 адам.

2013-14 оқу жылында – 16 адам.

2014-15 оқу жылында – 108 адам.

Кафедрада отызға жуық пәндер жүргізіледі: (Менеджмент және маркетинг негіздері, Менеджмент теориясы және тәжірбиесі, Қаржылық менеджмент, Өндірістік менеджмент, Маркетинг, Әлеуметтік ортаны реттеу, Әкімшілік құқық, Кәсіпкерлік құқық, Бизнесті ұйымдастыру, Персоналды басқару және т.б.). Кафедрада ПОҚ–мен ПОӘК дайындалынған, курстық және дипломдық жұмысты орындау үшін, сондай–ақ, оқу және өндірістік тәжірбиені өту үшін әдістемелік нұсқаулар мен бағдарламалар жасалынды. Мемлекеттік тілде (10 б.б) «Қаржылық менеджмент» курсы бойынша оқу әдістемесі жарық көрді. «Мейірбике ісіндегі менеджмент және әкімшілік үрдіс»(19 б.б).

«Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг» кафедрасын  э.ғ.к. Маукенова Алтынай Аманбайқызы, ал, оқу ісінің меңгерушісі аға оқытушы Авгамбаева Нағима Нұрсеитқызы атқарады.«Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг» кафедрасындағы профессор –оқытушы құрамы 10, оның 2–і қосымша Алматының жетекші оқу орындарынан (оның ішінде: 1– доцент, 6–аға оқытушы, 1–оқытушы), кафедраның дәрежелігі 34% құрайды.  Мемлекетік тілде 8 оқытушы сабақ береді, ал бұл (55%), оның ішінде 4 оқытушы ғылыми дәрежемен. Кафедрадағы ПОҚ-ң орташа жас шамасы 48 құрайды.

1

«Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджментжәне маркетинг» кафедрасының меңгерушісі –

э.ғ.к. Маукенова Алтынай Аманбайқызы

 

Әріптестердің әдістемелік жұмысы

Қазіргі уақытта кафедрадағы жұмыстар нығайтыла түскен:

— оқу- әдістемелік жұмысы;

«Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг» кафедрасы академиялық мобилділік бағдарламасы бойынша оқытушылар шетелге шығуда (э.ғ.д., Садвакасова А.Б., 2014 жылдың қыркүйегінде, 2 аптаға, Швейцариядағы, Цюрих қ. SBS бизнес-мектебіне барды).

2

2014 жылдың 11-13 қыркүйегінен бастап шетелдік мамандарды шақыруда визитинг профессор Канушина Марина Алексеевна (Чехия, Прага қ. Карлов университет, InstituteofInternationalEducation) «Денсаулық сақтау жүйесіндегі менеджмент және маркетинг» курсы бойынша дәріс жүргізді. Курсты аяқтау барысындастуденттерге сертификаттар берілді.

3

Кафедра меймандату дәрісін жүргізуде: 2014 жылдың 27 қыркүйегінде меймандату бағдарламасы бойынша  Қырғызстаннан (Бішкек қ) атақты тұлғалармен кездесу өтіп, «ИДИС-АУДИТ КОНСАЛТИНГ» аудиторлық компаниясының директоры «Бизнесті ұйымдастыру» курсы бойынша «Ұйымдағы аудиттің рөлі және бизнесті дамыту» тақырыбы бойынша дәріс өтт

Кафедраның ғылыми жұмыстары

Кафедрада «Қазақстан Республикасының жаһандану кезіндегі, заманауи менеджмент» атты, иннициативалық ғылыми жұмыс жүргізілуде. Кафедраның ПОҚ-ы ҚР ЖОО-да өткізілетін жыл сайынғы республикалық және халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысуда.

2014-2015 оқу жылынан бастап студенттермен ғылыми мақалалар жарық көрді:

М.Б.,Жұмаділ О.С., э.ғ.к., доцент Хаджиева А.Б.КазНМУ им. Асфендиярова С.Д. Особенности менеджмента в здравоохраненииБапаковаА.А.студ-ка 2курса, э.ғ.к., доцентДжампеисова К.К., э.ғ.к., доцентМаукеноваА.А.; Внедрение Службы управления рисками в медицинских организациях – неотъемлемый аспект качества оказания медицинской помощи; Абдукаримова Г.Б. э.ғ.к., доцентХаджиева А.Б., Маукенова А.А.; Организация кадровой работы в медицинской организацииЖумаділ О.С., Турегельдиева М.Б., э.ғ.к., доцентНурпеисова Л.С.КазНМУ им. Асфендиярова С.Д.; Развитие маркетинга в казахстанеКунжан Н.У.3 курс, спец. Менеджмент КазНМУ им. АсфендияроваС.Д.Байзаханов А.А. м.ғ.к., доцентСатаева Л.Г.; Проблемы развития здравоохранения Казахстана на современном этапеМадановаМ.Ж.студентка 2 курс, спец. Менеджмент КазНМУ им. С.Д.Асфендияроваэ.ғ.к., доцент Хаджиева,аға оқытушыАвгамбаева Н.Н.;  Стратегический  менеджмент организации семейной медицины в условиях ПМСПНамазбаева Ж. Е., спец. Менеджмент КазНМУ им. С.Д.АсфендияроваАвгамбаева Н.Н., Алшембаева Л.Т.;Слабые стороны медицины вКазахстане –НаурызбаеваАсель, ст-ка2курса, спец-ть «Менеджмент»КазНМУ им. Асфендияроваэ.ғ.к., доцентДжампеисова К.К., к.э.н., доцент Нурпеисова Л.С.;  Система менеджмента качества в испытательной лабораторииОрдабай  М.Я., студентка 1 курса КазНМУ имени С.А.Асфендияроваэ.ғ.к., доцент Нурпеисова Л.С., э.ғ.к., доцентДжампеисова К.К.; Современные проблемы развития здравоохранения в Республике КазахстанОршубекова А.А., студентка 2 курс, спец. МенеджментКазНМУ им. С.Д.Асфендияроваэ.ғ.к., доцентДжампеисова К.К., э.ғ.к., доцентНурпеисова Л.С.; Государственное регулирование системы здравоохраненияОршубекова А.А., студентка 2 курс, спец. МенеджментКазНМУ им. С.Д.Асфендияроваэ.ғ.к., доцентДжампеисова К.К., э.ғ.к., доцентНурпеисова Л.С.Стили управления организацииОрысбаева А.С., студентка 1курса КазНМУ имени С.А.Асфендияроваэ.ғ.к., доцентМаукенова А.А., аға оқытушыАвгамбаева Н.Н.;  Медицинский менеджмент: особенности и развитиеТен Н.А. , э.ғ.к., доцентХаджиева А.Б., Маукенова А.А. КазНМУ им. АсфендияроваС.Д.Маркетинговая деятельность в сфере здравоохранения. Совершенствование лизинговой деятельности в здравоохраненииТурегельдиева.

5В050700 – «Менеджмент» мамандығының студенттері кафедра оқытушыларының басшылығымен студенттік конференцияларға белсенді қатысуда.

КафедраныңПОҚ-құрамы,кафедра құрылғаннан бері жүйелі түрде біліктілікті көтеруде, яғни, сертификаттармен дәлелдеуде.

2014ж 22-қазанынан 4-қараша аралығында «Әлеуметтік саладағы мекемелерді басқару және экономика (денсаулық сақтау және білім беру)» тақырыбында Ресей мемлекеттікмамандық-педагогикалық университетінің э.ғ.к., доценті Е.И.Чучкалованыңдәрісі және тәжірбиелік сабағы өтуде.

Студенттік ғылыми үйірме

Студенттің ғылыми зертеу жұмысы (СҒЗЖ) болашақ ғалымды және жоғарғы білікті маман дайындаудағы аса қажетті аспектілердің бірі. Сол себепті, С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУң «Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг құқық негіздерімен» кафедрасында «Менеджер-2015» ғылыми студенттік үйірмебар,үйірмеаясында студенттер тек білім мен жоғарғы біліктілікті қана игеріп қоймай, өздерінің иннтелектуалды ерекшеліктері мен лидердік қасиетерін шыңдай алады.Ғылыми студенттік үйірместудентке толық қанды ғылыми жұмысты бастауға, зерттеу жұмысының нәтижесімен бөлісіп, ақылдасуға мүмкіндік береді.

2013-2014 оқу жылы аралығында келесі іс -шаралар атқарылды.

  • Студенттердің жыл сайынғы СҒЗЖ республикалық конкурсына қатысу үшін СҒЗЖ тақырыптары құрастырылып, бекітілінді және студенттер арасында таратылынып берілді. Ғылыми зерттеу жұмысын жазу туралы кеңестер өткізілінді. Жалпы, кафедраның ПОҚ–н тақырып бойынша жоспар құрастырылып, пікірлер берілді. 2014 жылдың қаңтар айында Университеттік СҒЗЖ Республикалық конкурсының бірінші кафедралық кезеңі өтті, ал ақпан айында екінші университеттік тур өтті.
  • СҒК жетекшісі Нурпеисова Л.С. презентация дайындап үйірме мүшелеріне, үйірмеде жұмыс істеу тәртібі туралы ақпарат таратты. Презентациядағы ақпараттар негізінде студенттер мақаланы қалай жазу керектігі туралы ақпараттар алды.
  • С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУң визитинг профессор бағдарламасы аясында 2013жылдың қазан айында студенттер, үйірме мүшелері «Денсаулық сақтау жүйесіндегі менеджмент және маркетинг» атты, тақырыптағы профессор Алмаз Толымбектің жалпылама дәрісін тыңдады.
  • 2013жылдың желтоқсан айында СҒК мүшелерімен Дүниежүзілік ЖИТС–ке қарсы күніне орай дискуссия отырысы болды. СҒК мүшелері Солтанова М және Гайратжан А.,  тақырып бойынша баяндама дайындады.
  • 2013 жылдың желтоқсанында СҒК үйірме-мүшелері Президент Н.Назар­баев­тың Қазақстан халқына арнаған ұзақмерзімді «Қазақ­стан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауын талқылап, семинар-диспут өткізді. Баяндамашылар өз кезегінде «2050 Стра­те­­гиясы» Қазақстанның ұзақ­мер­зімді басымдықтары мен мүмкіндіктерінің прагматикалық бағаларын, әлемдік өркениеттің дамуы мен нақты жағдайын есепке алып әзірленгенін атап өтті.

Тәрбие және қоғамдық жұмыс

ПОҚ мен студенттер кафедраның қоғамдық және мәдени жұмыстарға белсене қатысады,  олар: «Университет студенттердің санат қатарына алыну»және т.б.Кафедраның ПОҚ  «Менеджмент» бойынша біліктілікті артыру курсын өткізуде. Кафедра қала мектептерінің арасында профорентациялық жұмыс жүргізуде.

2014ж 9 қазанында сағат  11.00 бастап 14.0 дейін Қоғамдық денсаулық сақтау факультетінде «Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг» кафедрасы тәрбие жұмысының жоспары негізінде «Қазақстан Республикасындағы денсаулық сақтаудағы қоғамдағы негізгі мәселелер» атты- дөңгелек стөл өткізді.

Дөңгелек стөлді өткізу барысында «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 2 курс студенттерінің баяндамалары тыңдалып, талқыланды. Баяндама тақырыптары: «Денсаулық сақтауды қаржыландыру  мәселелері» Онгарова Д., Жуманбаева Д.,  «Медициналық көмек көрсету сапасын демыту»  Абдуганиулы Р., Мукатов Т»., «Ауыр науқаспен ауыратын адамдарды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселелрі»  — Капанова А.«Медицина  саласына заманауи медициналық технологияларды енгізу мәселелері» –Калиева Ж., баяндама тақырыбы: Туберкулез  —  Ниетова З., баяндама тақырыбы: ВИЧ-инфекция және ЖИТС — Джамалова Г.

Ұсынылған негізгі баяндамаларталқылануға берілді: студенттер плакат дайындалды №1 тақырыбы «Туберкулез» Хайрошева Ж., плакат №2 тақырыбы: ЖИТС Кобжасарова А.

Дөңгелек стөлді өткізу барысында «Әлеуметтік ұяшық» атты, көрініс көрсетілді, онда қазақстандық қоғамдағы наркомания мәселелері қамтылған. Сондай-ақ, дөңгелек стөл барысында баяндамалар оқытушылар мен студенттер арасында қызу талқыға түсті.

ҚР  қоғамдық денсаулық сақтау мәселелерінің негізгі сұрақтары талқыланып, қарастырылды, сондай-ақ жетімдер, балалар, мүгедектер мәселелері қарастырылды.