«Дұрыстағамішерсің – қуаталыпжүрерсің!» тақырыбыбойыншапәндік олимпиада

С.Ж.АсфендияровҚазақҰлттық медицина Университетінің 85-жылдығы жәненутрициологиякафедрасының 20 жылдығынаорай, «Жалпы медицина» мамандығының  2 курс  студенттерініңқатысуымен, студенттердіңәлеуметтік-мәдениқұзыретінқалыптастыруДепартаментініңқолдауыменкафедраның профессор –оқытушыларқұрамы  «Дұрыстағамішерсің, қуаталыпжүрерсің» аттыпәндік олимпиада  ұйымдастырды. Бұлбілімсайысыныңмақсатысалауаттытамақтанудынасихаттайотырып, командаменжұмысістеудежауапкершіліккеүйретіп, тәжірибелікдағдыларыншыңдау,  командалықрухжәнеұйытқы бола білуқабілеттерінқалыптастыруғамүмкіндікберіп, тәжірибелікжәнекоммуникативтікдағдыларынжетілдіру. Қатысқанкомандалар: «Пайдалысалаттар», «Витаминдіксусындар», «Жемісдесерттері». Сайыс – ұраны, жарнама, көрініс, шебер-класс, дегустация  сияқтыкезеңдердентұрды. Сайысшарттарымедициналықоқуорныстуденттерініңтұлғасы мен студенттердіңбойына бес құзыреттімеңгеруі, дағдылардыигеруіншыңдаубойыншақұрастырылған. Сайысбарысынсаралайтынәділқазыларға «Жалпы медицина» мамандығының деканыЖұмашева Р.Т., орынбасарлары, коммуникативтідағдыларорталығыныңмаманыКүләшӨмірзаққызы, ТәрбиебөлімініңкөркемдікжетекшісіСалтанатАйкенқызытағайындалып, сайысбарысынаәділбағаларынберді.

Алғашқысайыс – ұраныбойынша «Жарнамада»  «Витаминдіксусындар» командасыөзаттарынасай, табиғишырындар мен ұлттықотандыққышқыл-сүтөнімдерініңпайдасынабастыназараудартып, ерекшеұлттықнақыштакөрсетті, «Көрініс» сайысыныңшартыбойынша «Дұрыстамақтанудынасихаттайтын, дұрыстамақтанудағдыларынұстанудықолдайтын, зияндытамақтануәдеттерінен бас тартуғаитермелейтінкөрініс» көрсетуде «Пайдалысалаттар» командасы «Ағзалардыңжан-айқайы» аттыфасту-фудтағамыменқоректенетінадамныңішкіағзаларыныңобразынқазіргі цивилизация дертініңсебепшісіболыпкеткентағамныңзиянынанзардапшеккенағзалардышынайысөйлетіп, көрерменстуденттергеүлкен ой тастады. «Жанкүйерлерсайысында» әрбір команда өзжанкүйерлеріменбіргефлеш-моб билеп, бірінен –біріайрықшаланып, әсіресебилеуырғағымен, көпжанкүйерлерсанымен, бидіңұйымдастырылушеберлігімен «Витаминдіксусындар» мен  «Жемісдесерттері»  командаларыкөрермендердіңыстықықыласынабөленді. Шебер-класс сайысыныңшартыбойыншасахнадакөрермендералдындаұтымды, пайдалыөнімдерінқолданып, салауаттыдастарханмәзірлеріндаярлауқажет. Осы сайыстүрінде «Жемісдесерттері» командасытүрліжемістерденайрықшажеміскомпозицияларынәділқазыларғаұсынды. Сайысөтетартысты, әріқызықтыөтіп, өзмәресінежетіп, жоғарыұпайжинаған «Витаминдіксусындар»   командасы І орын, аз ғанаұпайайырмашылығымен «Жемісдесерттері» командасы ІІ орын, ролдікойындарынжүргізудеерекшешығармашылығыменкөзгетүскен «Пайдалысалаттар» командасы ІІІ орынғаиеленіп, нутрициологиякафедрасыныңалғысхаттарыменмарапатталды. Сайыстыңкөздегенмақсаты-біздіңуниверситетіміздіңстуденттерініңмаманретіндеөзінесенімділігінарттыру, шығармашылықтықалыптастыруболса, бүгінгітамашалағанойынбарысындаәрбірқатысушыларданкомандалықрухжәнеұйытқы бола білуқабілеттерінбайқадық. Осындайшаралардыңжоғарыдеңгейдеұйымдастырылуын, студенттердіңнутрициологиякафедрасынаналғанбілімдеріншыңдаудакөрсеткеншығармашылығы мен өнерлеріне риза болғанәділқазылар мен көрермендерұйымдастырушыларғакафедраныңдоценттері: Хасенова Г.Х., Чуенбекова А.Б., ағаоқытушыҚожахметова А.Н., оқытушыНуржанова К.С.  алғысбілдіріп, осындайшаралардыңстуденттерүшін «Арена» студенттералаңындажиіөткізілуіндәстүргеайналуынатілектерінбілдірді.