Коррупция — препятствие на пути к прогрессу и процветанию РК

В соответствии с планом мероприятий по воспитательной работе модулей “ВИЧ инфекция и  инфекционный контроль”и «Медицинское право с основами медицинского законодательства», 27 мая 2016г. на базе Городского Центра СПИД был проведен форум на тему «Коррупция — препятствие на пути к прогрессу и процветанию РК».

Участники: преподаватели модулей, сотрудники Центра СПИД, студенты КазНМУ.

С большим интересом было прослушано сообщение  руководителя модуля «Медицинское право с основами медицинского законодательства» Г.Б.Испаевой о коррупционных преступлениях в УК РК, студентки МПД о коррупции в медицинской среде, заместителя главного врача ГЦ СПИД М.К.Есеналиева об антикоррупционных мероприятиях, проводимых в медицинских организациях.

Оживленно прошла дискуссия.


The forum titled «Corruption is an Obstacle for Progress and Prosperity of RK» was held at the Almaty City AIDS Center on May 27, 2016 in accordance with the action plan for education of the «HIV Infection and Infectious Control» and » Medical law with the fundamentals of health legislation» Divisions.

Participants: students of KAZNMU, faculty members of both divisions, staff of the AIDS Center.

Presentation of G. B. Ispayeva on corruption crimes in the criminal code of Kazakhstan was of interest to the participants as well as presentations of students and Deputy Head of the Almaty AIDS Center.  Students presented on corruption in health care institutions and Dr/ Esenaliev – on anti-corruption measures in medical organizations. The lively discussion was held.


«АИВ-инфекциясы және инфекциялық бақылау» және «Денсаулықсақтаудағы медициналық заңнамалық негіздерімен медициналық құқық» модульдері бірлесе отырып, тәрбие жұмысы бойынша іс шаралар жоспарына сай 2016 жылдың 27 мамырында Алматы қалалық ЖИТС орталығында «Коррупция — Қазақстан Республикасының гүлденуіне және қарқынды алға басуына кедергі» тақырыбына форум өткізді.

Қатысушылар: «АИВ-инфекциясы және инфекциялық бақылау» және «Денсаулықсақтаудағы медициналық заңнамалық негіздерімен медициналық құқық» модульдерінің профессорлық- оқытушылық құрамы, ҚазҰМУ студенттері  және  ЖИТС орталығының қызметкерлері.

«Денсаулықсақтаудағы медициналық заңнамалық негіздерімен медициналық құқық» модулінің жетекшісі  Г.Б.Испаеваның ҚР қылмыстық Қодексінің коррупциялық қылмыстары, ЖИТС орталығының бас дәрігерінің емдеу жұмыстары бойынша  орынбасары М.К.Есеналиевтің коррупцияға қарсы іс шаралар бойынша баяндамасы аса қызығушылықпен тыңдалды.

20160527_111052 20160527_111125 20160527_114739