«Нутрициология» кафедрасының ұйымдастыруы мен Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күнінің 70 жылдығына орай Ұлы Отан Соғысының ардагерімен кездесу

«Нутрициология» кафедрасының ұйымдастыруы мен Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күнінің 70 жылдығына орай Ұлы Отан Соғысының ардагерімен кездесу

2015ж. 2 ақпанда ҰлыОтансоғысындағыЖеңiскүнiнiң 70 жылдығынмерекелеугебайланыстыҰлыОтансоғысыныңардагері, полковник, Брест бекінісініңқорғаушысыЖұматовҒаббасЖұматұлымен «Нутрициология» кафедрасының ПОҚ және «Жалпы медицина» факультетінің 2 курс 038-2 топ студенттері мен «Медициналық-профилактикалықіс» мамандығының 003-1 тобыстуденттерімен кездесуөтті.

ЖұматовҒаббасЖұматұлы 1918 жылы 20 қыркүйекте Павлодар облысыБаянауылауданы № 10 ауылдадүниегекелген.

1940 жылы тау-металлургия институтының геология зерттеу факультетіне түседі, бірақкейінәскерқатарынашақырылады. Майданның түрлішептерінде соғысты; Мәскеуді қорғауғақатысты, Украина дасоғысты, Карпат таулары жанындағ ыұрысқа, Трансильвания жазығындағы ұрысқа, Румынияда, Югославияда, Венгрияда соғысып, Венада соғысты аяқтады. Брест қамалын қорғауға қатысқан.

1950 жылыҚазМУ-дың тарих факультетін үздікбітіріп, аспирантураға қалдырылды. Кандидаттық диссертация қорғағаннанкейін 50 жылбойыуниверситеттіңсаясикафедраларыныңбіріндежұмысістеді.

Соғыс ардагерлері ісі жөніндегі Республикалық Орталық Кеңестің мүшесі болды. Қазір  соғыс ардагерлері мен зейнеткерлердің қалалық Кеңесінің мүшесі. 1984 жылдан бастап әл-Фараби атындағы ҚазҰУ соғыс және еңбек ардагерлері қоғамының тұрақты төрағасы.

20 үкіметтікнаградамен, Кеңес Армиясы Жоғары Бас қолбасшысыныңалғысхаттарыменмарапатталған.

Оған «Республикағасіңіргенеңбегіүшін» медаліменқатар «Қазақстанныңеңбексіңіргенқайраткері» атағыберілді (1979 ж.). 1990 жылыҚазақ КСР-і ЖоғарғыКеңесініңҚұрметграмотасыменмарапатталған. Қазақстан КП Алматы обкомының, Жоғарыбілімминистрлігінің, ҚазақстанЖоғарымектебіғылымимекемелерінің ОК кәсіподақтарыПрезидиумының, соныменқатарсоғысардагерлеріБүкілодақтық  комитетініңграмоталарыжәнедипломдарыменмарапатталған.

2000 жылдыңмамырайындаҚазақстанРеспубликасыныңПрезиденті Н.Ә. Назарбаев ҰлыОтансоғысыЖеңісінің 55 жылдығынаарналғансалтанаттыжиындағыбаяндамасында Ғ.Ж. Жұматовтыңжекеөзінеалғысайтты.

«Нутрициология» кафедрасыныңқызметкерлері мен С.Ж.АсфендияроватындағыҚазҰМУстуденттерітамашаболашаққаалғысретінде ҰОС ардагеріҒаббасЖұматұлынажеміссебетінжәнеестеліксыйлықтытабысетті.