Организация экспертизы трудоспособности в организациях здравоохранения

27.10.2014 на кафедре общественного здравоохранения состоялось открытое занятие доц. Шахиевой А.М. на тему: «Организация экспертизы трудоспособности в организациях здравоохранения».
Интерактивное практическое занятие было представлено в виде ролевой игры, направленной на формирование у студентов навыков принятия решений в вопросах экспертизы временной нетрудоспособности, стимулирования процесса обмена знаниями, развития навыков работы с документацией по экспертизе временной нетрудоспособности (инструкции, приказы). Развития навыков по выдаче листка временной нетрудоспособности. В ролевой игре принимали участие студенты 3 курса факультета Общая медицина Оценка компетенций участников игры проводилась экспертами — доцентами кафедры ОЗ: Талкимбаевой Н.А., Кожекеновой Ж.А., Айтманбетовой А.А.

Open lesson under the direction of Shakhieva A.M. on the theme “Organization expertise of disability in health care organizations” was held 27.10.2014 at the department of public health.
Interactive practice lesson was presented in the form of role-playing game and was aimed at developing students’ skills in decision-making about expertise of temporary disability, at stimulating knowledge sharing, developing documentation skills on expertise of temporary disability (instructions, orders); developing for the issuance of temporary disability sheet. 3rd year students of the Faculty of General Medicine took part in the role play. Assessment of competencies of participants was conducted by experts – assistant professor of HD: Talkimbayeva N.A., Kozhekenova Z.A., Aytmanbetova A.A.

27.10.2014 жылы қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасында доцент Шахиева.А.М «Денсаулық сақтау ұйымдарында еңбекке жарамдылықты сараптауды ұйымдастыру» тақырыбында ашық сабақ өткізді.
Интерактивті практикалық сабақ ролдік ойындар түрінде көрсетіліп, студенттердің уақытша еңбекке жарамсыздықты сараптау сұрақтары бойынша шешім қабылдай білу дағдыларын қалыптастыруға ,білім алмасу үрдісін жақсартуға,уақытша еңбекке жарамсыздық құжаттарымен жұмыс жасау дағдыларын арттыруға бағытталды.Уақытша еңбекке жарамсыздық парағын беру бойынша дағдыларды арттыру.Ролдік ойынға Жалпы медицина факултетінің студенттері қатысты.Ойынға қатысушылардың құзыреттілігін бағалаушылар кафедра сарапшылары- Талкимбаевой Н.А., Кожекеновой Ж.А., Айтманбетовой А.А.