ОТЧЕТ о проведении мероприятия, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан

ОТЧЕТ

 о проведении мероприятия, посвященного  Дню Независимости Республики Казахстан

9 декабря 2015 г. в аудитории № 2 в 12.00 часов на факультетском уровне было проведено мероприятие, посвященное ко Дню Независимости Республики Казахстан.  Это мероприятие было организовано и проведено кафедрой биостатистики, нутрициологии и эпидемиологии. Совместно был подготовлен сценарий доцентом кафедры нутрициологииХасеновой Г.Х., доцентом кафедры эпидемиологии Даулетбаковой А.М., преподавателем кафедры биостатистикиАхтаевой, который был утвержден деканом факультета общественного здравоохранения.

День Независимости Казахстана – это главный национальный праздник Республики Казахстан. Эту дату жители страны отмечают ежегодно 16 декабря. В этом году Республика Казахстан отмечает 24 года со дня провозглашения Независимости: 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете Республики.

Цель данного мероприятия — создать патриотические чувства к своей Родине, чувства гражданского долга, ответственности перед будущим. Сформировать чувство ответственности каждого перед лицом истории. В мероприятии участвовало более 100 студентов 4,5 курсов ОЗ, 3 курса ОМ и МПД, ППС кафедры эпидемиологии, нутрициологии и биостатистики, также. Большую поддержку оказала Научная библиотека Университета, которая специально для этого мероприятия  подготовила и организовала выставку книг.

Всех участников отметили благодарственным письмом. Зрители дали высокую оценку творчество и мастерство студентов, которые участвовали в этом мероприятии.

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне өткізілген іс-шара туралы

ЕСЕП

2015 жылдың 9 желтоқсан күні № 2 аудиторияда, сағат 12.00  факультет деңгейінде Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне іс- шара өткізілді.  Осы іс-шараны биостатистика, нутрициология және эпидемиология кафедралары ұйымдастырып, өткізді. Іс- шараның сценарийі нутрициология кафедрасының доценті Хасенова Г.Х., эпидемиология кафедрасының доцентіДаулетбакова А.М., биостатистика кафедрасының оқытушысы Ахтаева Н.С. бірлесіп құрастырды және қоғамдық денсаулық сақтау факультетінің деканымен бекітілді.

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні – Қазақстан Республикасының негізгі ұлттық мерекесі. Бұл күнді еліміз әр жыл сайын 16 желтоқсан күні атап өтеді. Осы жылы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігін жариялағанға 24 жыл толып отыр. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның Жоғарғы Кеңесі Республиканң тәуелсіздігі мен егемендігі туралы заңды қабылдады.

Іс- шараның  мақсаты — отанға деген патриоттық сезімін, азаматтық борышын, болашаққа деген жауапкершілікті жетілдіру. Бұл іс- шараға қағамдық денсаулық сақтау, жалпы медицина факультеттерінің 3-5 курс студенттерінен 100 аса студенттер және биостатистика, нутрициология және эпидемиология кафедраларынң оқытушылары қатысты. Университеттің ғылыми кітапханасы осы іс-шараға арнайы кітап көрмесін жасап, ұйымдастыруға үлкен үлес қосты. Студенттер желтоқсан оқиғасына байланысты шығарған өз туындыларын  ұсынды.

Барлық қатысушылар алғыс хаттармен марапатталды. Осы іс- шараға қатысқан студенттердің шығармалары мен шеберліктеріне көрермендер жоғарғы сапа берді.

REPORT

on the event dedicated to the Independence Day of the Republic of Kazakhstan

 December 9, 2015 in the classroom number 2 at 12.00 on the faculty level was held an event dedicated to the Independence Day of the Republic of Kazakhstan.The event was organized and hosted by the Department of Biostatistics, Nutrition and Epidemiology.Jointly prepared a scenario by assistant professorof the Department of Nutrition Khasenova G.H., assistant professor of epidemiology Dauletbakovf A.M., lecturer at the Department of Biostatistics Akhtaeva N.S., which was approved by the Dean of the Faculty of Public Health.

Independence Day of Kazakhstan — is the main national holiday of the Republic of Kazakhstan. This date people of the country celebrated annually on December 16.This year the Republic of Kazakhstan celebrates 24 year of the proclamation of Independence: December 16, 1991 the Supreme Council of Kazakhstan adopted a law on the independence and sovereignty of the state.

The purpose of the event is to create patriotic feelings to the Motherland and a sense of civic duty, responsibility to the future. To generate a sense of responsibility of each for history. The event was attended by more than 100 students of the 4 and 5 courses from OZ, 3 courses JM and MTD, staff of the department of Epidemiology, Biostatistics and Nutrition.

Scientific Library of the University, which is specially prepared for the event prepared and organized an exhibition of books.

All participants received a letter of gratitude. The audience expressed their appreciation for creativity and skill of the students who participated in this event.