Профилактика ИППП. Планирование семьи

В соответствии с планом мероприятий по воспитательной работе модуля  «ВИЧ инфекция и ИК» и кафедры «Политики и управления здравоохранением» 30 мая 2016 г на базе Городского Центра СПИД был проведен форум на тему: ”Профилактика ИППП. Планирование семьи”

Участники: преподаватели модуля «ВИЧ  инфекция и инфекционный контроль» и кафедры «Политика и управление здравоохранением», врачи-интерны, сотрудники ГЦ СПИД.

Познавательный доклад старшего преподавателя кафедры политики и управления здравоохранением М.А. Рамазановой о планировании семьи и репродуктивном здоровье вызвал интерес аудитории. Не менее интересными были сообщения врачей интернов: Сериккызы Лауры, Маукеновой Асем – по обзору ИППП в мире, Шалабаевой Салтанат – о роли презервативов в профилактике ИППП, Кайымовой Салии – о последствиях абортов, Асанхан Нурилы – о  доступных методах контрацепции в РК.


In accordance with the action plan for education, on May 30, 2016 faculty members of  the «HIV Infection and Infection Control” and the «Health Care Politics and Managements» departments held the Forum titled: «Prevention of sexually transmitted diseases. Family planning». The Forum took place at the Almaty City AIDS Center.

Participants: Interns/6th year students, faculty members of both departments and AIDS Center’s staff.

Presentations were made by D-r  M. A. Ramazanova on family planning and reproductive health and students:  Serikkyza Laura and Maukenova Asem – on STDs prevalence, Shalabayeva Saltanat – on Condoms in STD prevention, Kayymova Saliya – on negative effect of abortions, and Asankhan Nurila – on methods of contraception available in Kazakhstan.


«АИВ-инфекциясы және инфекциялық бақылау» модулі және «Денсаулықсақтау саясаты және басқару» кафедрасы бірлесе отырып, тәрбие жұмысы бойынша іс шаралар жоспарына сай 2016 жылдың 30 мамырында Алматы қалалық ЖИТС орталығында «Жыныстық жолмен берілетін жұқпалардың алдын алу. Отбасын жоспарлау» тақырыбына форум өткізді.

Қатысушылар: «АИВ-инфекциясы және инфекциялық бақылау» модулі және «Денсаулықсақтау саясаты және басқару» кафедрасының профессорлық- оқытушылық құрамы, дәрігер интерндер және  ЖИТС орталығының қызметкерлері.

«Денсаулықсақтау саясаты және басқару» кафедрасының аға оқытушысы М.А.Рамазанованың отбасын жоспарлау және репродуктивті денсаулық жайындағы  тәлімдік баяндамасы аудиторияның ерекше қызығушылдығын тудырып, жылы қабылданды.  Серикқызы Лаура және Маукенова Асемнің  — Әлем бойынша жыныстық жолмен берілетін жұқпаларға шолу; Шалабаева Салтанаттың – Жыныстық жолмен берілетін жұқпалардың алдын алудағы мүшеқаптың рөлі; Кайымова Салияның – Түсік жасаудың салдарлары; Асанхан Нуриланың – Қазақстан Республикасындағы қолжетімді контрацепция әдістері атты баяндамалары да ерекше ықыласпен тыңдалып, аса қызығушылық тудырды.