Сыбайлас жемқорлықпен күрес тақырыбына орай ұйымдастырылған «Қазақстан Республикасындағы антикоррупциялық саясат» атты іс-шараның ЕСЕБІ

           «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің тәрбие жұмысы жоспарына сәйкес 2016 жылдың 27 қаңтарында №6 аудиторияда, сағат 12.00 факультет деңгейінде сыбайлас жемқорлықпен күрес тақырыбына орай ұйымдастырылған «Қазақстан Республикасындағы антикоррупциялық саясат» аттыіс-шара өткізілді. Бұлшараны нутрициология, жалпы гигиена және экология кафедраларыжәнемедициналыққұқықжәнеденсаулықсақтаудағызаңнаманегіздерімодуліұйымдастырып, өткізді. Сценарий нутрициологиякафедрасыныңдоцентіА.Б.Чуенбекова, жалпы гигиена және экология кафедрасыныңоқытушысыС.Ш.Сламкулова, медициналыққұқықжәнеденсаулықсақтаудағызаңнаманегіздерімодулініңоқытушысыД.Т.Қасымғожинменбірлесіпдайындалып, «Қоғамдықденсаулықсақтау» институтыныңдеканыменкелісіліп, бекітілді.

Бұліс-шараныңмақсаты – студенттердімемлекетдамудыңалғышарты – сыбайласжемқорлықпенкүресебілугетәрбиелеу. Іс-шараға 80-нен астам «Қоғамдықденсаулықсақтау» факультетінің 4,5 курс, «Жалпы медицина» 3 курс студенттеріжәненутрициология, жалпы гигиена және экология кафедраларыныңжәнемедициналыққұқықжәнеденсаулықсақтаудағызаңнаманегіздерімодулінің ПОҚ белсендіқатысты. Осы іс-шарағаарнайыУниверситетіміздің Ғылымикітапханасының қолдауыменсыбайласжемқорлықпенкүрестақырыбындакөрмеұйымдастырды.

Барлықбелсендіқатысушыларалғысхатпенмарапатталды. Көрермендержүргізушілерге, қатысқанстуденттердіңшығармашылығынажәнеөнерінежоғарыбағаберді. Сыбайласжемқорлықпенкүрестуралыақпарат презентация, бейнероликтержәнешағынкөріністүріндемәлімденді.