Сыбайлас жемқорлықпен күрес тақырыбына орай ұйымдастырылған «Қазақстан Республикасындағы антикоррупциялық саясат» атты іс-шара өтті

Сыбайлас жемқорлықпен күрес тақырыбына орай ұйымдастырылған

«Қазақстан Республикасындағы антикоррупциялық саясат» атты іс-шараның

ЕСЕБІ

 

            «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің тәрбие жұмысы жоспарына сәйкес 2016 жылдың 27 қаңтарында №6 аудиторияда, сағат 12.00 факультет деңгейінде сыбайлас жемқорлықпен күрес тақырыбына орай ұйымдастырылған «Қазақстан Республикасындағы антикоррупциялық саясат» атты іс-шара өткізілді. Бұл шараны нутрициология, жалпы гигиена және экология кафедралары және медициналық құқық және денсаулық сақтаудағы заңнама негіздері модулі ұйымдастырып, өткізді. Сценарий нутрициология кафедрасының доценті А.Б.Чуенбекова, жалпы гигиена және экология кафедрасының оқытушысы С.Ш.Сламкулова, медициналық құқық және денсаулық сақтаудағы заңнама негіздері модулінің оқытушысы Д.Т.Қасымғожинмен бірлесіп дайындалып, «Қоғамдық денсаулық сақтау» институтының деканымен келісіліп, бекітілді.

Бұл іс-шараның мақсаты – студенттерді мемлекет дамудың алғышарты – сыбайлас жемқорлықпен күресе білуге тәрбиелеу. Іс-шараға 80-нен астам «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 4,5 курс, «Жалпы медицина» 3 курс студенттері және нутрициология, жалпы гигиена және экология кафедраларының және медициналық құқық және денсаулық сақтаудағы заңнама негіздері модулінің ПОҚ белсенді қатысты. Осы іс-шараға арнайы Университетіміздің Ғылыми кітапханасының қолдауымен сыбайлас жемқорлықпен күрес тақырыбында көрме ұйымдастырды.

Барлық белсенді қатысушылар алғыс хатпен марапатталды. Көрермендер жүргізушілерге, қатысқан студенттердің шығармашылығына және өнеріне жоғары баға берді. Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы ақпарат презентация, бейнероликтер және шағын көрініс түрінде мәлімденді.

 

 

 

ОТЧЕТ

о проведении мероприятия, посвященного антикоррупционной политике РК

 

Согласно плана воспитательной работы факультета «Общественное здравоохранение» 27 января 2016 года в аудитории №6 в 12.00 часов на факультетском уровне было проведено мероприятие, посвященное к антикоррупционной политике Республики Казахстан. Данное мероприятие было организовано и проведено кафедрой нутрициологии, общей гигиены и экологии и модулем медицинского права и с основами медицинского закондательства. Совместно был подготовлен сценарий доцентом кафедры нутрициологии А.Б.Чуенбековой, преподавателем кафедры общей гигиены и экологии С.Ш.Сламкуловой, преподавателем модуля медицинского права и с основами медицинского закондательства Д.Т.Касымгожиным, который был утвержден деканом факультета ОЗ.

Цель данного мероприятия — познакомить студентов с антикоррупционной политикой РК. В мероприятии участвовало более 80 студентов 4,5 курсов ОЗ, 3 курса ОМ, ППС кафедры нутрициологии, общей гигиены и экологии и модуля медицинского права и с основами медицинского закондательства. Большую поддержку оказала Научная библиотека Университета, которая специально для этого мероприятия  подготовила и организовала выставку по тематике.

Всех участников отметили благодарственным письмом. Зрители дали высокую оценку ведущим, оценили творчество и мастерство студентов, которые участвовали в этом мероприятии, особо отметили, что информация преподносилась в виде презентации, видеороликов, представления.

 

 

The Report

for the event dedicated to the anticorruption policy of the Republic of Kazakhstan

           

According to the plan of educational work of the Faculty «Public Health» in the lecture hall №6 at 12.00 hours on 27th of January was held an event dedicated to the anticorruption policy of the Republic of Kazakhstan. The event was organized and held by the Departments of Nutriciology, General hygiene and ecology, and modulus of medical law and the basics of medical Legislation. The script was prepared by an assistant professor of the Department of Nutriciology A.B.Chuyenbekova, senior lecturer of the Department of General Hygiene and Ecology S.Sh.Slamkulova, professor of the modulus of medical law and the basics of medical Legislation D.T.Kasymgozhin, which was approved by the Dean of the Faculty of «Public Health».

The purpose of the event is to introduce the students to the anticorruption policy of the Republic of Kazakhstan. The event was attended by over 80 students course 4,5 of the Faculty of «Public Health», 3 course of “General medicine” and PTS of the Departments of Nutriciology, General hygiene and ecology, and modulus of medical law and the basics of medical Legislation. The most support was the University Scientific Library, which is specially prepared for the event and organized an exhibition on the subject.

All participants noted the Letter of Thanks. Viewers praised the leading, appreciated the creativity and skill of the students who participated in this event, emphasized that the information was presented in the form of presentations, videos, performances.