Эпидемиология кафедрасы

С.Ж.Асфендияров атындағы КазҰМУ эпидемиология кафедрасы Қоғамдық денсаулық сақтау факультетіндегі студенттерді бітіртіп шығаратын кафедра болып табылады. Кафедра 1946 жылы санитарлық-гигиеналық факультетінде алғаш ашылды. Бірінші ұйымдастырушысы және меңгерушісі (1946 ж. — 1988 ж. дейін) профессор Қарақұлов Ишамбай Қарақұлович АН КазССР және АМН СССР мүшесі, КазССР еңбек сіңірген ғылым қайраткері, болып табылады.

фото Саттарова

Санитарлық-гигиеналықфакультеттің (1964 ж.) Қарағанды қаласына ауысуына байланысты кафедра жұқпалы аурулар кафедрасының негізіндегі эпидемиология курсынаайналды. 1989 ж. санитарлық-гигиеналық факультет қайта ашылғаннан кейін 1995ж. курс қайтажекекафедрағаайналы, Кафедраны 18жылдан аса, медицина ғылымдарыныңдокторы, профессор Амиреев Сакен Амиреевич басқарды. Жаңа 2014 оқу жылынан бастап кафедраны медицина ғылымдарының докторы Саттаров Адильгирей Икрамович басқаруда.

Қазіргі таңда кафедрада 3 профессор, 5 доцент, 4 ағаоқытушы, 2 оқытушы қызмет атқаруды. Кафедра ПОҚ арасында — 4 медицина ғылымдарының докторы, 4 медицина ғылымдарының кандидаты, 2 магистр бар.

фото кафедры

Учебники

р/с

Оқулықтың аты Авторлары Шыққан жылы
1 Жұқпалы және паразитарлық аурулардың стандарт-ты анықтамалары мен іс-шаралар алгоритмдері. Т1 Аміреев С.Ә.және т.б. 2009
2 Жұқпалы және паразитарлық аурулардың стандарт-ты анықтамалары мен іс-шаралар алгоритмдері. Т2 Аміреев С.Ә.және т.б. 2011
3 Эпидемиология. Т1 Аміреев С.Ә. 2012
4 Эпидемиология. Т2 Аміреев С.Ә. 2012
5 Иммунизация на практике Аміреев С.Ә.және т.б. 2014
6 Эпидемиология и профилактика папилломавирусной инфекции Аміреев С.Ә., Нәжімеденова А.Ғ. 2014
7 Әскери эпидемиология Аміреев С.Ә. 2014
8 Русско-казахский медицинский словарь Аміреев С.Ә. және т.б. 2014
9 Венерология бойынша дәрістер Аміреев С.Ә. және т.б. 2014
10 Лекции по венерологии Аміреев С.Ә. және т.б. 2014
11 Стандартные определения случаев и алгоритмы мероприятий при инфекционных болезнях. Т1 Аміреев С.Ә.және т.б. 2015
12 Жұқпалы аурулар оқиғаларының стандартты анықтамалары мен іс-шаралар алгоритмдері. Т1 Аміреев С.Ә.және т.б. 2015

Оқу-әдістемелік құрал

р/с

Оқу-әдістемелік құралдың аты Авторлары Шыққан жылы
1 Медициналық паразитология Аміреев С.Ә., А.Жақанов, Қ.Құдайбергенұлы 2005
2 Системный подход при изучении эпидемического и инфекционного процессов. С.А.Амиреев, Г.У.Алшинбаева 2005
3 Жалпы дезинфекция негіздері Қ.Н.Нәбенов 2006
4 Методика проведения ретроспективного эпидемиологического анализа. С.А.Амиреев, К.Н.Алимханова 2006
5 Жұқпалы ауруларды иммунды алдын алу. С.Ә.Аміреев, А.Г.Нажмеденова 2008
6 Тропикалық жұқпалар мен инвазиялар Л.Б.Сейдуллаева, Қ.Н.Нәбенов,

А.Қ.Дүйсенова, Т.М.Сыдыманова

2008
7 Краткие сведения о стационарно неблагополучных по сибирской язве населенных пунктах в РК. А.М.Айкимбаев, Г.А.Темиралиева, З.Б.Жумадилова. 2009
8 Пять этапов сестринского процесса при инфекционных заболеваниях. С.А.Амиреев, К.С.Оспанов, Л.А.Морозова, Л.Б.Сейдуллаева, А.Ж.Кусаинова. 2009
9 Жұқпалы ауруларға қатысты терминдердің түсіндерме сөздігі Ә.Әміреев, Қ.Құдайбергенұлы, Н.Жайықбаев, А.Жақанов. 2010
10 Тропические болезни Сейдулаева Л.Б., Дуйсенова А.К., Егембердиева Р.А., Набенов К.Н. 2010
11 Элективті курс бағдарламасы АИВ-инфекциясы: клиника, диагностика, емдеу, және алдын алу. С.Ә.Аміреев, Н.И.Брико, Г.М.Есенжанова. 2010
12 ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика, лечение, и профилактика. Н.И.Брико, Г.М.Есенжанова. 2010
13 Инфекции, управляемые вакцинопрофилактикой С.А.Аміреев және т.б. 2012
14 Иммундық алдын алумен реттелетін инфекциялар С.А.Аміреев және т.б. 2012

Оқу-әдістемелікжұмыс

Кафедрада қолданылатын инновациялық білім беру технологияларын оқыту.

 • Проблемалық-бағдарланғаноқыту (PBL)
 • Негізделгенжағдайда оқыту
 • Топтық-бағытталғаноқыту(TBL);
 • Интерактивтік оқыту әдісі(ИОӘ)
 • Симуляциялықтехнологиялар –манекендерге негізделген оқыту әдісі
 • Зерттеу технологиясы – » жобалық-бағытталғаноқыту» (магистранттарүшін)
 • Ақпараттық-коммуникациялықжәнекомпьютерліктехнологиялар –электрондыоқытубағдарламалары, бейнефильмдер, бейнедәрістер
 • Интегралды оқыту-дәрістері
 • Объективтіқұрылымдықпрактикалықемтихан

IMG_2521

Тәрбиелік жұмыс
«ҚДС» 5 курс студенттерімен өткізіледі:

 • құқықтық тәрбие, құқықтық әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету, тәрбие үрдісінің жоспарлары кафедраның тәрбие жұмысында көрініс тапқан, және кафедра мәжілісінде талқыланып, факультет деканымен бекітілген.
 • мазмұны, формалары мен әдістерітәрбие жұмысының жоспарында көрсетілген тәрбие жұмысыныңнәтижелілігі ай сайын кафедра отырысында сарапталады;
 • Тьюторлардың, эдвайзерлердің, кураторлардың жұмыс тиімділігі деканат тарапынан сауалнама арқылы бағаланады.
 • кураторлар, тьюторлар, эдвайзерлер тарапынан студенттер арасында әр түрлі бағытта жеке тұлға болып қалыптасуы үшін жұмыстар жүргізіледі (ғылыми және қоғамдық жұмыс; үйірмелер, спорттық секциялар, көркем шығармашылық, пікірталас клубтары, басқа да салалар);
 • Кафедрада мемлекеттік рәміздер бар стендтер қойылған.

Сонымен қатар, тәрбие жұмысы барлық білім алушылардың оқу сабақтары кезінде жүргізіледі.

Ақпараттықресурстаржәнекітапханақоры

 • студенттердің білімін бағалау үшін кафедрада арнайы компьютерлік сынып жарақтандырылған, СОӨЖ,СӨЖ орындау үшін ғаламтор және ҚазҰМУ желісімен жабдықталған.
 • студенттердің аралық және қорытынды бақылауларын жүргізу үшін компьютерлік сынып (бір желіге жалғанған 10 компьютер) бар.
 • кафедрада компьютерлік база жаңартылды және бағдарламалық қамтамасыз етілді; интерактивтік тақта алуға өтініш жасалды.
 • кафедрада видеоқорлар(15 тен астам атауы бар оқу фильмдер), медиақорлар (200-ден астам презентация), кітапқорлар (50-ге жуық электрондық оқулықтар және практикалық нұсқаулар) жинақталған.
 • университеттің кітапхана қоры үнемі өз оқулықтармен және оқу-әдістемелік құралдармен (оқулықтар тізімі және оқу-әдістемелік құралдар, филология қоса беріліп отыр)толықтырылып отырады.

Эпидемиология бойынша кафедра қызметкерлерімен дайындалған оқулықтардың барлығыбіздің мемлекеттің және Тәжікстан, Өзбекстан,Қырғызстан мемлекеттерінде ЖОО-дарында қолданылады.

ҒЗЖ

Кафедрада 2 Ғылыми-техникалық бағдарламасы орындалды.

 1. БҒжМ ҚР қаржыландырған ҒТЖ тақырыбы: «Образовательно-информационная подготовка медицинских работников и населения, разработка и испытания метода и препаратов для ранней оценке иммунологической эффективности вакцинации против папилломавирусной инфекций» (2012-2014 жж.);
 2. ҚазҰМУ қаржыландырған ҒТЖ, тақырыбы: «Мониторинг за заболеваемостью пневмококковой инфекцией детей до 5 лет»;

ҒЗЖ нәтижелері енгізілді:

— ҚР-да 2012-2016 жж. арналған онкологиялық көмекті дамыту бағдарламасы, 10, 12 бөлімдерінде жасөспірім қыздардың вакцинациясы және халық арасында ақпараттандыру жұмыстары қарастырылған.

Эпидемиология кафедрасының оқытушылары (С.Ә.Аміреев, профессор А.Ғ.Нәжмеденова) ҚР ДСМ иммунизация бойынша Консультативтік Комитеттің мүшелері.

 • Кафедра оқытушылары халықаралық (Түркия, Мәскеу, Таиланд, АҚШ, Чехия, Франция, Өзбекстан), республикалық (Алматы, ОҚО) ғылыми конференцияларға жиі қатысып тұрады.
 • Авторлық куәліктің саны -2, 1 момнография, ғылыми еңбектер (120-дан астам); ҒЗЖ –на қаржыландыру бір оқытушыға 28419 теңге.

ҒЗЖ нәтижелері кафедраның оқу процесіне енгізілген.

Студенттердің ғылыми зерттеу жұмысы (СҒЗЖ)

Эпидемиология кафедрасында СҒЗЖ бағыты эпидемиологияның сұрақтары, ҚР үшін өзекті жұқпалы және паразитарлық ауруларды алдын алу болып табылады.

2015-2016 оқу жылында кафедра ПОҚ-ы студенттердің ғылыми үйірмесі жәрмеңкесіне қатысты:СҒЗЖ бойынша 3,5 курстардан ҚДС, МПІ, ЖМ студенттері қатысады.

II этапқа МПІ, ҚДС 4,5 курстарының студенттердің 5 жұмысы іріктеліп алынды:

 1. Капан А., Аманбек М. «Паразитизм и биологическая безопасность» — студенты 504-1 группы ОЗ. Жетекшідоцент Алекешева Л.Ж.
 2. Жумақан А. «Желшешек оқиғасына жанұяның пәтерлік эпидемиологиялық талдау жасау» — студентка 502 группы МПД. Жетекші доцент Алимханова К.Н.
 3. Касымалиева Ф. Нурбала Бахтиярқызы «Опыт анкетирования студентов КазНМУ с целью раннего выявления патологии гепатобилиарной системы»- студентка 401 группы МПД. Жетекші доцент Искакова Ф.А.
 4. Турегельдиева М. «Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости вирусным гепатитом А за 2010-2014 гг.» — студентка 504-2 группы ОЗ. Жетекші доцент Даулетбакова А.М.
 5. Жумадил О. «Эпидемиологическая ситуация по гельминтозам в РК» -студентка 504-2 группы ОЗ. Жетекші доцент Даулетбакова А.М.

ҚДС 504-1 топтың студенттері Капан А., Аманбек М. «Паразитизм и биологическая безопасность (руководитель доцент Алекешева Л.Ж.) баяндамасы үшін I дәрежелі «Көрермендер көзайымы» диплом алды, сонымен қатар студенттер мен жас ғалымдар жинағында публикациялары шықты 2015-2016 ж., С.71.

Қазіргі уақытта ғылыми жұмыстар жалғасуда.

МПІ, ҚДС 5 курс студенттеріне оқу-өндірістік тәжірибені ұйымдастыру

Алматы қ. ТҚҚД базалық мекемелерінің келісім шартына сай жүргізіледі.

Тәжірибе атауы: гигиенист-эпидемиологтың оқу-өндірістік тәжірибесі.

Шифры, мамандығы: 051103, гигиенист-эпидемиолог.

 1. 2015-2016 оқу жылында оқу-өндірістік тәжірибе Алматы қ. ТҚҚД: Алмалы, Медеу аудандарында жүргізіледі. ТҚҚ қалалық департаментінде барлық қажетті құжаттар бар. Барлық жағдай жасалған. Тәжірибе басталар алдында студенттер қауіпсіздік техникасы бойынша инструктаж өтеді.
 2. 2. Оқу-өндірістік тәжірибе сабақ кестесі және оқу жоспары бойынша өткізіледі.
 3. 3. Оқу-өндірістік тәжірибе бойынша жұмыс бағдарламасы, күнделік және оның нәтижелері кафедра мәжілісінде талқыланады.

 1. Халықаралық қарым-қатынас
 • И. М. Сеченоватындағы бірінші МММУ, Спбму арасында ынтымақтастық туралы,оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар шығару туралы,студенттердің алмасу туралы, AECOM (АҚШ) биологиялық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі және биоқорғаныс жөніндекелісімшарт жасалды. Жұмыс бағдарламасы және ОӘК құрастырылды.
 • Кафедра оқытушылары шетелге іс сапарға шығып тұрады (АҚШ, Жапония, Мәскеу,Франция)
 • Халықаралық (Түркия,Мәскеу,Санкт-Петербург), мемлекеттік ғылыми-практикалық конференцияларға қатысады.
 • 2 авторлық куәлік бар, 116 ғылыми еңбектер жарияланған.
 • Мәскеуден,АҚШ-тан 9 визитинг-профессорлар шақырылды: Брико Н.И., Полибин Р. В.,Торчинский Н. В., Рославцева С.А., (Мәскеу, РФ), Ковалишена О.В, Благонравова А.С., (Нижний Новгород, РФ), Марко МариаСалеми (АҚШ, Флорида); Колосовская Е.Н. м.ғ.д., профессор (Санкт-Петербург, РФ), Сергиев В.П., м.ғ.д., профессор (Мәскеу, РФ).
 • ҚазҰМУ және И. М. Сеченов атындағы бірінші МММУарасындағы келісімге сәйкес 2 томдағы «Эпидемиология» оқулығын толықтыру және ҚР-да мемлекеттік тілде қайта шығару жұмысы басталды.

DSC00465