«Қош келдің –құтты Наурызым!»

Праздничные мероприятия «Қош келдің –құтты Наурызым!»

 

На кафедре «Общая гигиена и экология» состоялось праздничные мероприятия, приуроченное к празднованию Наурыза, на тему «Қош келдің –құтты Наурызым!». Его организаторы — доцент кафедры Анамбаева А.И, Айтжанова Г.М, Кенесарина М.И,
Гости встречи: декан факультета общественного  здравоохранение к.м.н.  Бегадилова Т.  С.   ОЗ Бегадилова Т.С, заведующей кафедры, проф. Кенесариев У.И., председатель КОП ОЗ Оразымбетова А.М.  и преподаватели кафедры
Участники: МПД 15-001-1/2, групп. Студенты показывали казахскую традицию и пели песни, танцевали. Гости нашей встречи хорошо оценили мероприятия, поделились своими впечатлениями и были приподнятном настроении, угощались праздничного стола.


«Жалпы гигиена және экология» кафедрасында «Қош келдің –құтты Наурызым!» тақырыпта Наурыз мейрамына байланысты  мерекелік іс-шара өткізілді. Мерекелік кешті ұйымдастырушылар: кафедра доценті Анамбаева А.И, Айтжанова Г.М, Кенесарина М.И.

Келген қонақтар: Қоғамдық денсаулық сақтау факультетінің деканы Бегадилова Т.С, Жалпы гигиена және экология кафедрасының меңгерушісі проф. Кенесариев У.И., ББК ҚДС департаментінің төрайымы Оразымбетова А.М.  және кафедра оқытушылары.

Қатысқан студенттер: МПІ 15-001-1/2, топтары. Студенттер қазақ халқының дәстүрлерін көрсетті, ән шырқап, би биледі. Келген қонақтар арнайы жасалған мерекелік дастарханнан дәм татып, мерекелік кештен көңілдері көтеріліп, алған әсерлерімен бөлісіп, оң бағаларын берді.


Celebrations « Қош келдің –құтты Наурызым!»

In the department of «General Hygiene and Ecology» was held festive events dedicated to the celebration of Nauryz, on the theme » Қош келдің –құтты Наурызым!»». Its organizers by Associate Professor Anambaeva A.I, Aytzhanova G.M, Kenesarina M.I,
Guests of the meeting: Dean of the Faculty of Public Health MD Begadilova T.S., head of the department, prof. Kenesary U.I, chairman of the CPC OZ Orazymbetova A.M. and teachers of the department
Participants: PH 15-001-1 / 2 groups. Students showed a Kazakh tradition and sing songs and danced. Guests of our meeting were well appreciated by the event, they shared their impressions and were good mood, ate the festive table.